سیکلون غبارگیر

غبارگير سيکلونی معمولا زمانیکه بار غبار هوای ورودی به فيلترهای کيسه ای بيش از ظرفيت آنها باشد قبل از غبارگير کيسه ای از سيکلون براي کاهش بار غبار استفاده می گردد و برای جذب ذراتی که ابعاد آنها حداقل 20 ميکرون باشد و ذرات کوچکتر معمولاً همراه هوای خروجی از سيکلون خارج می شود ، کاربرد دارد.

در شرايط معمولي راندمان سيکلونها حدوداً 85 % مي باشد که بستگي به شرايط مختلفي از جمله ميزان و ابعاد ذرات معلق ، سرعت هوا و ابعاد و طرح سيکلون دارد .

در مواردي که حجم هواي مورد تصفيه بالا باشد جهت افزايش دبي هواي عبوري از غبارگير بدون اينکه فشار افت زيادي داشته باشد از چند سيکلون بصورت موازي استفاده مي شود .

افت فشار در اين دستگاهها حدوداً 80 الي 150 ميلي متر آب مي باشد که بستگي به نوع سيکلون و سرعت تصفيه در سطح مقطع سيکلون دارد .

سرعت تصفيه در سطح مقطع ( مؤلفه عمودي جريان هوا ) معمولاً بين 2 تا 4/5 متر بر ثانيه انتخاب مي گردد . افزايش اين مؤلفه با افزايش راندمان و افت بيشتر فشار همراه است .

سرعت جريان هوا در داخل سيکلون که برابر با سرعت ورودي آن فرض مي شود معمولاً بين 20 الي 25 متر بر ثانيه انتخاب مي گردد .

افزايش اين سرعت به بيش از 30 متر بر ثانيه و يا کاهش آن به کمتر از 15 متر بر ثانيه باعث افت قابل ملاحظه راندمان مي گردد .

اين نوع غبارگيرها عموماً در موارد ذيل کاربرد دارند .

 1 – در زمانی که بار غبار هواي ورودي به فيلترهاي کيسه اي بيش از حد آنها باشد قبل از غبارگير کيسه اي از سيکلون براي کاهش بار غبار استفاده مي گردد .

 2 – زماني که ذرات معلق در هوا داراي جرم حجمي بالا باشد .

 3 – در مواقعي که ذرات معلق درشت باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.