سیکلون غبارگیر

سیکلون غبارگیر

غبارگیر سیکلونی معمولا زمانیکه بار غبار هوای ورودی به فیلترهای کیسه ای بیش از ظرفیت آنها باشد قبل از غبارگیر کیسه ای از سیکلون برای کاهش بار غبار استفاده می گردد و برای جذب ذراتی که ابعاد آنها حداقل 20 میکرون باشد و ذرات کوچکتر معمولاً همراه هوای خروجی از سیکلون خارج می شود ، کاربرد دارد.

در شرایط معمولی راندمان سیکلونها حدوداً 85 % می باشد که بستگی به شرایط مختلفی از جمله میزان و ابعاد ذرات معلق ، سرعت هوا و ابعاد و طرح سیکلون دارد .

در مواردی که حجم هوای مورد تصفیه بالا باشد جهت افزایش دبی هوای عبوری از غبارگیر بدون اینکه فشار افت زیادی داشته باشد از چند سیکلون بصورت موازی استفاده می شود .

افت فشار در این دستگاهها حدوداً 80 الی 150 میلی متر آب می باشد که بستگی به نوع سیکلون و سرعت تصفیه در سطح مقطع سیکلون دارد .

سرعت تصفیه در سطح مقطع ( مؤلفه عمودی جریان هوا ) معمولاً بین 2 تا 4/5 متر بر ثانیه انتخاب می گردد . افزایش این مؤلفه با افزایش راندمان و افت بیشتر فشار همراه است .

سرعت جریان هوا در داخل سیکلون که برابر با سرعت ورودی آن فرض می شود معمولاً بین 20 الی 25 متر بر ثانیه انتخاب می گردد .

افزایش این سرعت به بیش از 30 متر بر ثانیه و یا کاهش آن به کمتر از 15 متر بر ثانیه باعث افت قابل ملاحظه راندمان می گردد .

این نوع غبارگیرها عموماً در موارد ذیل کاربرد دارند .

 1 – در زمانی که بار غبار هوای ورودی به فیلترهای کیسه ای بیش از حد آنها باشد قبل از غبارگیر کیسه ای از سیکلون برای کاهش بار غبار استفاده می گردد .

 2 – زمانی که ذرات معلق در هوا دارای جرم حجمی بالا باشد .

 3 – در مواقعی که ذرات معلق درشت باشد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

آخرین دیدگاه ها
آرشیو